REGULAMIN

REGULAMIN INTERNATU
 przy POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych.
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rozdział I
§ 1

Internat przy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się w szkołach artystycznych.

§ 2

Internat realizuje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach plan opiekuńczo-wychowawczy.

§ 3

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie i opiekę.

§ 4

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie internatu są:
Kierownik Internatu;
Zespół Wychowawców Internatu;
Młodzieżowa Rada Internatu – wybrana przez młodzież.
Nadzór nad internatem sprawuje dyrektor ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach zwany później dyrektorem szkoły.

§ 5

Szczegółowe zasady mieszkania w internacie regulują zarządzenia dyrektora szkoły.

Rozdział II
§ 6

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół artystycznych:
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych – Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach i Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach składając podanie do dyrektora szkoły.

§ 7

W postępowaniu rekrutacyjnym do internatu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej;
 2. większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu
  z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 3. nieukończenie przez kandydata 17 roku życia;
 4. ubieganie się o przyjęcie kandydata do internatu, w której kontynuuje pobyt jego rodzeństwo;
 5. szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka.

Potwierdzenie spełniania kryteriów następuje poprzez załączenie do wniosku o przyjęcie
do internatu :

 • oświadczenia rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata – w przypadku kryterium, o którym mowa § 7.2;
 • opinii wydanej przez psychologa lub pedagoga lub zaświadczenia wydanego
  przez uprawniony do tego organ, w których potwierdzono istnienie szczególnych uwarunkowań o charakterze społecznym lub psychologicznym uzasadniających objęcie kandydata opieką i wychowaniem w internacie, zważywszy w szczególności
  na dobro dziecka – w przypadku kryterium, o którym mowa w §7.5.

§ 8

Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje dyrektor szkoły z kierownikiem internatu lub z osobą przez niego delegowaną do wypełnienia tego zadania.

§ 9

Uczniowi, któremu nie przyznano miejsca w internacie, przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni do dyrektora ZPSM.

Rozdział III
Zadania internatu
§ 10

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania oraz możliwości korzystania z całego wyposażenia pomieszczeń internatu.

§ 11

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 12

Zapewnienie wychowankom opieki ze strony wychowawców oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

§ 13

Tworzenie warunków dla uczniów do uczestnictwa w kulturze, rekreacji i organizacja ich czasu wolnego.

§ 14

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, uczenie samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności.

§ 15

Wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów.

§ 16

Internat realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołami, rodzicami (opiekunami prawnymi), wychowankami i placówkami działającymi w środowisku.

Rozdział IV
Organizacja pracy w internacie
§ 17

Organami Internatu są:

 • Kierownik Internatu;
 • Zespół Wychowawców;
 • Młodzieżowa Rada Internatu.

Internat składa się z trzech segmentów: męskiego, żeńskiego i plastycznego.
Opiekun Segmentu sprawuje pieczę nad przydzieloną mu grupą młodzieży, współpracuje
z wychowawcami dyżurującymi w danym segmencie.
Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Internatu jest roczny plan pracy.
Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne
i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za prywatne rzeczy wychowanków
za wyjątkiem rzeczy pozostawionych w depozycie.

§ 18

Na terenie internatu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb placówki.
Podstawowym celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej placówki.
Monitoring wizyjny stanowi uzupełnienie realizowanego w Internacie systemu dyżurów wychowawczych.

§ 19

Za działalność Internatu odpowiada Kierownik, który zarządza i podejmuje decyzje w bieżących sprawach internatu, nadzoruje przygotowanie i realizację rocznego planu pracy przez Zespół Wychowawców.
Na zebrania Zespołu Wychowawców Internatu mogą być zaproszeni inni pracownicy Szkoły, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających.
Do zadań Zespołu Wychowawców należy w szczególności:
dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, ustalenie wniosków do stałego podnoszenia poziomu jego działalności;
inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej;
opracowanie programu opiekuńczo – wychowawczego i jego realizacja.

§ 20

Zasady funkcjonowania wychowanków w internacie regulują oddzielne przepisy. Stanowią one integralną część regulaminu internatu – załącznik nr 1.
W sytuacjach, które nie są ujęte w regulaminie decyzję podejmuje kierownik internatu lub dyrektor szkoły.

§ 21

Mieszkańcy wybierają spośród siebie Młodzieżową Radę Internatu jako twór kolegialny.
Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu (MRI) należą:

 • zgłaszanie wychowawcom propozycji i postulatów dotyczących zajęć wychowawczych i organizacji czasu wolnego;
 • koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy;
 • poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów;
 • dokonywanie analizy działalności młodzieży w internacie;
 • organizowanie imprez integracyjnych i uroczystości;
 • reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły;
 • występowanie z wnioskami o zastosowanie kar regulaminowych.

MRI ma swojego opiekuna, do obowiązków którego należy:

 • udzielanie pomocy młodzieży w realizacji imprez odbywających się na terenie internatu;
 • czuwanie nad zgodnym z prawem oświatowym działaniem samorządu;
 • informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących wychowanków.

Rozdział V
Prawa mieszkańców internatu
§ 22

Prawo do opieki wychowawczej, wypoczynku i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo.
Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych z poszanowaniem dóbr osobistych innych mieszkańców oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.
Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz w innych sprawach dotyczących nauki i mieszkania w internacie.
Korzystania z dostępnych urządzeń pozostających na wyposażenia internatu zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP.
Przyjmowania gości (rodzice, znajomi) za zgodą wychowawców.
Uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym poza terenem szkoły i internatu
za zgodą rodziców i wychowawcy.

Rozdział VI
Obowiązki mieszkańców internatu
§ 23

Przestrzegać regulaminów i stosować się do zasad funkcjonowania internatu.
Systematycznie uczyć się wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki.
Utrzymywać w czystości i estetyce pomieszczenia mieszkalne i otoczenie internatu.
Dbać o zdrowie, higienę, oraz zgłaszać wychowawcy przypadki złego samopoczucia i choroby.
Dbać o estetykę, kulturę słowa i bycia.
Aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym internatu.
Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów.
Odnosić się z szacunkiem do każdego pracownika i współmieszkańca.
Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i szkoły.
Reagować na niepokojące zjawiska oraz zachowania, dostrzeżone na terenie internatu (kradzieże, nieuczciwość, wykorzystywanie słabszych, spożywanie zabronionych używek itp.).

Rozdział VII
Nagrody mieszkańców
§ 24

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

 • Pochwałę wychowawcy wobec wychowanków.
 • Pochwałę kierownika internatu.
 • Pochwałę dyrektora szkoły.
 • List pochwalny do rodziców.
 • Dyplom uznania.
 • Nagrodę rzeczową.

§ 25

Wychowanek może otrzymać nagrodę na wniosek:

 • Młodzieżowej Rady Internatu;
 • Opiekuna Segmentu Internatu;
 • Zespołu Wychowawców Internatu.

Rozdział VIII
Kary mieszkańców
§ 26

Za nieprzestrzeganie obowiązków mieszkańca internatu, czyny chuligańskie, niszczenie mienia, rażące naruszenia norm moralno-społecznych, nieprzestrzeganie zarządzeń można uzyskać następujące kary:

 • Upomnienie ustne.
 • Upomnienie wobec grupy młodzieży.
 • Upomnienie przez kierownika internatu.
 • Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu.
 • Naganę dyrektora szkoły.
 • Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.
 • Zawieszenie w prawach mieszkańca – warunkowy pobyt w internacie.
 • Pozbawienie miejsca w internacie.

§ 27

Wychowankowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o ukaraniu w zależności od stopnia kary do kierownika internatu lub dyrektora szkoły. Przy odwołaniu należy zachować drogę służbową.

§ 28

W przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków lub innych środków psychoaktywych przez mieszkańca następuje wprowadzenie odpowiednich procedur.

§ 29

W przypadku gdy wychowanek pozbawiony miejsca w internacie nie ma możliwości kontynuowania nauki, decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie od 01.09.2020 r.

Zasady funkcjonowania w internacie

 1. Na początku roku szkolnego każdy wychowanek ustala z Opiekunem Segmentu swój indywidualny plan pracy w oparciu o plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Zajęcia dydaktyczne, treningi i inne aktywności realizowane poza szkołą zgłaszają rodzice dziecka opiekunowi segmentu pisemnie wraz z informacją o miejscu, terminie
  i rodzaju zajęć.
 3. Mieszkańcy mogą przechowywać żywność w lodówce, o ile żywność ta jest przechowywana
  w podpisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku. Obowiązkiem wychowanków jest dbanie o termin przydatności do spożycia własnych artykułów spożywczych. Raz w tygodniu wyznaczeni dyżurni sprawdzają czystość w lodówkach i stan przechowywanej żywności. Jedzenie przeterminowane i niewłaściwie zabezpieczone zostanie przez dyżurnych wyrzucone.
 4. Każdy uczeń bezpośrednio po przygotowanym posiłku sprząta po sobie
  w aneksie kuchennymi i zmywa naczynia, z których korzystał (może skorzystać ze zmywarki umieszczając w niej opróżnione z resztek naczynia). Za czystość w aneksie odpowiada wyznaczony przez opiekuna segmentu dyżurny  zgodnie z miesięcznym grafikiem dyżurów.
 5. Wychowanek odpowiada za czystość w swoim pokoju i łazience. Jego obowiązkiem jest codzienne ścielenie łóżka, porządkowanie rzeczy osobistych i miejsca do nauki, wypoczynku oraz dbanie o czystość podłogi w pokoju.
 6. Wychowankowie dbają o mienie społeczne i są za nie odpowiedzialni. Wszelkie uszkodzenia (usterki elektryczne, awarie wodno-kanalizacyjne itp.) powinni niezwłocznie zgłosić dyżurującemu wychowawcy.
 7. W przypadku podejrzenia, że wychowanek może wnieść na teren internatu alkohol, środki odurzające lub przedmioty mogące stwarzać zagrożenie dla wychowanków, wychowawca może zażądać pokazania zawartości torby, plecaka itp.
 8. Wychowawcy  mają prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli pomieszczeń Internatu, w tym kontroli porządku w szafach, szufladach, tapczanach, lodówkach i innych miejscach, z których korzystają mieszkańcy.

Goście

 • Wychowankowie mogą przyjmować osoby odwiedzające ich w czasie i miejscu
  do tego przeznaczonym tylko za wiedzą i zgodą wychowawcy dyżurującego.
 • Wychowawca ma prawo odmówić wprowadzenia gościa w przypadku braku warunków do jego przyjęcia, nieporządku w pokoju wychowanka lub gdy stan gościa budzi obawy wychowawcy.
 • Wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną
  za ewentualne szkody wyrządzone przez gościa.

Wyjścia

 1. Każde wyjście z internatu należy zgłaszać dyżurującemu wychowawcy i po uzyskaniu akceptacji odnotowywać je w obowiązującej dokumentacji (zeszyt wyjść).
 2. Wyjścia mieszkańców na zajęcia lekcyjne uczeń ustnie zgłasza wychowawcy.
  W przypadku odwołanych lekcji należy dzień wcześniej lub najpóźniej o planowanej godzinie wyjścia powiadomić dyżurującego wychowawcę o zmianie godziny rozpoczęcia lekcji.
 3. Wszyscy wychowankowie muszą powrócić do internatu do godz. 21.00, a uczniowie klas pierwszych – do godziny 20.00. Brak wychowanka w wyznaczonych godzinach zostanie zapisany w dokumentacji wychowawców wraz z telefonicznym powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Spóźnienie do internatu w wyjątkowych sytuacjach np. awaria komunikacyjna, powrót
  ze zgłoszonego wyjścia (koncert, wycieczka szkolna itp.) powinno być zgłoszone telefonicznie w przypadkach nagłych, a w sytuacjach zaplanowanych wcześniej, ustalone i zaakceptowane przez dyżurującego wychowawcę lub opiekuna segmentu.
 5. Wyjścia uczniów  pod opieką wychowawcy odbywające się w celu realizacji planu pracy Internatu (uczestnictwo w spektaklach teatralnych, wyjścia rekreacyjne, do kina itp.)
  są organizowane na zasadzie wyjść grupowych i zapisywane w odpowiedniej dokumentacji.

Wyjazdy

 1. Do Internatu mogą przyjeżdżać wyłącznie uczniowie zdrowi.
 2. Wyjazdy wychowanków  do domu odbywają się w piątki lub inne dni, w których kończą się zajęcia w danym tygodniu po lekcjach, po wpisaniu do karty wyjazdów.
 3. Opuszczając internat wychowanek ma obowiązek pozostawić porządek w pokoju, wynieść śmieci do aneksu kuchennego, wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.
 4. Godziny otwarcia i zamknięcia internatu są zamieszczone na stronie internetowej Internatu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów na początku roku szkolnego
  wyrażają zgodę (w formie pisemnej) na samodzielne przejazdy uczniów i ponoszą w tym czasie pełną odpowiedzialność za dziecko lub osobiście je odbierają.
 6. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko opuszcza internat w innym terminie niż dzień zamknięcia placówki, jest zobowiązany poinformować osobiście (telefonicznie, mailowo bądź pisemnie) wychowawców lub kierownika.
 7. Zorganizowane wyjazdy mieszkańców internatu w godzinach nocnych są ustalane
  z kierownikiem Internatu.
 8. Wychowankowie mogą pozostać w internacie na weekend tylko w uzasadnionych przypadkach za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dokonując zapisu w karcie wyjazdów.
 9. Wychowanek udostępniając swoje miejsce w pokoju mieszkańcowi innego segmentu, pozostającemu na weekend, powinien zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste. Wychowanek pozostający na weekend i zakwaterowany w innym pokoju zobowiązany jest
  do utrzymywania czystości w swoim otoczeniu i udostępnione miejsce pozostawić
  w należytym porządku.

Zdrowie

 • Każdy z wychowanków ma obowiązek dbać o higienę i zdrowie, powinien dobrze się odżywiać, wypoczywać i wysypiać.
 • Wychowankowie powinni ubierać się stosownie do pory roku i warunków pogodowych.
 • Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczniowie mogą posiadać leki przyjmowane stale i zażywać je samodzielnie po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica opiekunowi segmentu.
 • Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać złe samopoczucie, dolegliwości bólowe i urazy dyżurującemu wychowawcy.
 • Wychowanek nie może pozostać w internacie, podczas zajęć lekcyjnych wynikających z jego planu szkolnego. Wyjątek stanowi złe samopoczucie, które musi być zgłoszone wychowawcy dyżurującemu.
 • O złym samopoczuciu dziecka wychowawca lub kierownik telefonicznie informują rodziców/opiekunów prawnych, konsultując sytuację. Chore dziecko rodzice/opiekunowie prawni) mają obowiązek odebrać z Internatu.

 Cisza nocna

 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 • Po rozpoczęciu ciszy nocnej zabrania się czynności zakłócających spokój i wypoczynek mieszkańców: m.in. włączania górnego oświetlenia, prania,  kąpieli, głośnej muzyki, rozmów, przemieszczania między pokojami, korzystania z aneksu kuchennego i innych hałaśliwych czynności.
 • Nauka po godzinie 22.00 może odbywać się jedynie za zgodą wychowawcy
  bez zakłócania ciszy nocnej pozostałym wychowankom.
 • Wychowankowie zobowiązani są wstać na tyle wcześnie, żeby zdążyć zjeść śniadanie, uporządkować pokój i punktualnie wyjść na zajęcia lekcyjne.

Zakazy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się pod rygorem wydalenia z internatu:

 1. Wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu,  wszelkiego rodzaju napojów pobudzających i odurzających, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
  i odurzających.
 2. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, inhalatorów nikotyny i innych środków
  na terenie całego internatu.
 3. Przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu), wychowawca podejmuje odpowiednie do sytuacji procedury postępowania, z wezwaniem Policji włącznie.
 4. Wykonywania zabiegów naruszających ciągłość tkanek (przekłuwanie uszu i innych części ciała, wykonywanie tatuaży itp.) na terenie internatu.
 5. Farbowania i obcinania włosów.
 6. Korzystania i przywożenia do internatu urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych bez uprzedniej zgody opiekuna segmentu.
 7. Stosowania przemocy psychicznej i fizycznej, mobbingu i innych form przemocy
  wobec mieszkańców i pracowników internatu.
 8. Wchodzenia do cudzych pokoi wbrew woli jego mieszkańców.
 9. Wchodzenia i wychodzenia przez okna.
 10. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju lub wystawiania ich
  na korytarz.
 11. Zamykania drzwi do pokoju od wewnątrz (ze względu na bezpieczeństwo).
 12. Manipulowania przy przewodach elektrycznych i wodociągowych, siadania
  na parapetach, szafkach i stołach .
 13. Przywłaszczania cudzego mienia.
 14. Palenia kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia.
 15. Posiadania i przetrzymywania zwierząt.
 16. Przywieszania bądź przybijania do ścian i mebli  plakatów, obrazów i innych przedmiotów bez uprzedniej zgody opiekuna segmentu.
 17. Posiadania lub noszenia symboli niedozwolonych, godzących w przekonania
  lub obrażających uczucia.
 18. Propagowania i upowszechniania w jakikolwiek sposób używek oraz treści niezgodnych z zasadami etyki i społecznie obowiązujących norm.