O INTERNACIE

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz Zespołu Szkół Plastycznych.  Wychowankowie kwaterowani są w pokojach 2-5 osobowych z węzłem sanitarnym. Do ich dyspozycji pozostaje również  w pełni wyposażony aneks kuchenny.

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra wychowawców, która realizując działania wychowawcze,  stwarza młodzieży odpowiednie warunki do realizowania zadań szkolnych, rozwoju zainteresowań oraz kształtowania umiejętności społecznych.

W placówce działa Młodzieżowa Rada Internatu, która reprezentuje społeczność wychowanków oraz pełni funkcję koordynatora imprez odbywających się na jej terenie.
Na stałe w kalendarz uroczystości wpisały się otrzęsiny, spotkania wigilijne oraz pożegnania maturzystów.KRYTERIA PRZYJĘCIA DO INTERNATU OKREŚLA
Zarządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. i są one następujące:

a) zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia lub uczęszczanie do publicznej szkoły artystycznej,

b) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznej szkoły artystycznej,

c) objęcie kandydata opieką w tej samej bursie szkolnictwa artystycznego w poprzednim roku szkolnym-pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zachowania za ten okres,

d) nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,

e) odległość pomiędzy miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, przekraczająca 30 km lub czas dojazdu do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej, przekraczający 90 minut,

f) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności bursy szkolnictwa artystycznego,

g) szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata uzasadniające objęcie, kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka

h) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekraczający kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)

i) ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata