REGULAMIN

REGULAMIN INTERNATU

przy ZPSM – POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

 2. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2015, poz.22)

Rozdział I

§ 1

Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się w szkołach artystycznych.

§ 2

Internat realizuje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną ZPSM w Katowicach plan dydaktyczno-wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w tym planie.

§ 3

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie i opiekę.
Zajmuje się także zadaniami dydaktycznymi.

§ 4

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie internatu są:

 • kierownik internatu
 • wychowawcy internatu
 • młodzieżowa rada internatu – wybrana przez młodzież.

Nadzór nad internatem sprawuje dyrektor ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach zwany później dyrektorem szkoły.

§ 5

Szczegółowe zasady mieszkania w internacie regulują zarządzenia dyrektora szkoły.

Rozdział II

§ 6

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół artystycznych ZPSM – POSM II st. i ZSP składając podanie do dyrektora szkoły.

§ 7

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. Kryteria, o których mowa w ust.1 mają jednakową wartość – przyznaje się po jednym punkcie.
 3. W przypadku kandydata pełnoletniego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność dziecka kandydata;
4) niepełnosprawność innej bliskiej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 1. Kryteria, o których mowa w ust.3 mają jednakową wartość – przyznaje się po jednym punkcie.
 2. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalowych potrzeb społecznych są następujące:
  1) zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia lub uczęszczanie do publicznej szkoły artystycznej,
  2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznej szkoły artystycznej,
  3) objęcie kandydata opieką w tej samej bursie szkolnictwa artystycznego w poprzednim roku szkolnym,
  4) nieukończenie przez kandydata 13 roku życia,
  5) odległość pomiędzy miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, przekraczająca 25 km lub czas dojazdu do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej, przekraczający 1 godzinę,
  6) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności bursy szkolnictwa artystycznego,
  7) szczególne wskazania natury społecznej lub psychologicznej, powodujące korzystność zamieszkania w bursie szkolnictwa artystycznego,
  8) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekraczający kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).
 3. Kryteria, o których mowa w ust.5 mają jednakową wartość – przyznaje się po jednym punkcie.
 4. Potwierdzenie spełniania kryteriów następuje poprzez załączenie do wniosku o przyjęcie do bursy szkolnictwa artystycznego odpowiednio:

1) oświadczenia rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata – w przypadku kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 5;

2) opinii wydanej przez psychologa lub pedagoga albo zaświadczenia wydanego przez uprawniony do tego organ, potwierdzającego szczególne wskazania natury społecznej lub psychologicznej, do zamieszkania w bursie szkolnictwa artystycznego – w przypadku kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7.

§ 8

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu internat nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 9

Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje dyrektor szkoły z kierownikiem internatu lub z osobą przez niego delegowaną do wypełnienia tego zadania.

§ 10

Uczniowi, któremu nie przyznano miejsca w internacie, przysługuje prawo odwołania się
w terminie 7 dni od otrzymania decyzji do dyrektora ZPSM.

Rozdział III
Zadania internatu

§ 11

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania oraz możliwości korzystania z całego wyposażenia pomieszczeń internatu.

§ 12

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 13

Zapewnienie wychowankom opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno – higienicznych, a w przypadku choroby opieki lekarskiej.

§ 14

Tworzenie warunków do kształtowania postaw światopoglądowych, patriotycznych przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości chrześcijańskich
i ogólnoludzkich.

§ 15

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków i demokratycznych postaw wychowania.

§ 16

Internat realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołami, rodzicami, wychowankami
i placówkami działającymi w środowisku.

Rozdział IV
Organizacja pracy w internacie

§ 17

Zasady współżycia mieszkańców internatu regulują w szczegółach zarządzenia dyrektora
szkoły.

§ 18

Mieszkańcy wybierają spośród siebie Młodzieżową Radę Internatu jako twór kolegialny.

§ 19

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należą:
• zgłaszanie wychowawcom propozycji i postulatów dotyczących zajęć wychowawczych
i organizacji czasu wolnego,
• koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
• poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów,
• dokonywanie analizy działalności młodzieży w internacie,
• organizowanie imprez integracyjnych i uroczystości
• reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły,
• występowanie z wnioskami o zastosowanie kar regulaminowych.

§ 20

W internacie powołuje się zespół wychowawców internatu.

Rozdział V
Prawa mieszkańców internatu

§ 21

1. Prawo do wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w internacie oraz
w placówkach środowiskowych
2. korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
oraz w innych sprawach dotyczących nauki i mieszkania w internacie,
3. przyjmowanie gości (rodziców, znajomych) po uzyskaniu zgody wychowawców,
4. korzystanie z audycji telewizyjnych i innych po godzinie 22.00 za zgodą wychowawcy,
5. prawo do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia w internacie,
6. dodatkowa nauka po godzinie 22.00 może odbywać się do godziny 23.00 za zgodą wychowawcy,
7. każdy wychowanek może uczestniczyć w imprezach poza terenem szkoły i internatu za
zgodą rodziców i powiadomieniem wychowawcy.

Rozdział VI
Obowiązki mieszkańców internatu

§ 22

1.Każdy wychowanek internatu:
– ma obowiązek przestrzegania regulaminu
– zobowiązany jest do odpowiedzialności za mienie społeczne, a wszelkie uszkodzenia
winien zgłaszać.
– ma obowiązek dbać o zdrowie, higienę, estetykę, kulturę słowa i bycia,
– wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
– odnosić się z szacunkiem do każdego pracownika i współmieszkańca,
– podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownictwa,
– zobowiązany jest powiadomić wychowawcę lub kierownika, jeżeli jego przyjazd do internatu ma mieć miejsce po godzinie 22.00,
– ma przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji Ppoż.,
– składać informację pisemną o wyjściu poza teren szkoły lub wyjazd do domu,
– zobowiązuje się do powrotu z ćwiczeniówek o wyznaczonych godzinach.

Rozdział VII
Nagrody mieszkańców

§ 23

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
1. Pochwała wychowawcy wobec wychowanków,
2. Pochwała kierownika internatu,
3. Pochwała dyrektora szkoły,
4. List pochwalny do rodziców,
5. Dyplom uznania,
6. Nagroda rzeczowa.

Rozdział VIII
Kary mieszkańców

§ 24

Za nieprzestrzeganie obowiązków mieszkańca internatu, czyny chuligańskie, niszczenie mienia, rażące naruszenia norm moralnych, nieprzestrzeganie zarządzeń można uzyskać następujące kary:
1. Upomnienie ustne,
2. Upomnienie wobec grupy młodzieży,
3. Upomnienie przez kierownika internatu,
4. Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
5. Nagana dyrektora szkoły,
6. Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania,
7. Zawieszenie w prawach mieszkańca – warunkowy pobyt w internacie.
8. Pozbawienie miejsca w internacie.

§ 25

W przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków przez mieszkańca następuje wprowadzenie odpowiednich procedur.

§ 26

W przypadku gdy wychowanek pozbawiony miejsca w internacie nie ma możliwości kontynuowania nauki, decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrektor szkoły.